کارشناس بودجه و گزارش های مالی

طراحی و توسعه مدلهای بودجه موثر برای تمام دپارتمانها و معاونت ها و کل شرکت به همراه نظارت و کنترل پیاده سازی، بررسی تخمین بودجه دریافتی از دپارتمانها برای كامل بودن، و …

ادامه مطلب