همکاری با ما

کارشناس فروش

شرح شغل

 • تعیین استراتژی ها و تهیه برنامه عملیاتی برای دستیابی به اهداف فروش
 • تهیه برنامه های تجاری که باعث افزایش فروشنده و پتانسیل بازار می شود
 • انجام تجزیه و تحلیل نیاز فروشنده برای دستیابی به اهداف فردی در راستای اهداف فروش شرکت
 • پیگیری نمایندگی ها، ایجاد کانال های فروش جدید، تحقق فعالیت های فروش، پیگیری اهداف فروش
 • بازدید منظم از نمایندگی ها و نامزدهای احتمالی فروشنده در حوزه مسئولیت؛ ارائه اطلاعات در مورد محصولات، انجام تحقیقات بالقوه مشتری
 • نظارت و گزارش منظم بازار و فعالیتهای رقبا در منطقه مسئولیت
 • جمع آوری و گزارش داده ها در زمینه های مسئولیت مانند پرتفوی مشتری، سهم بازار فروش، سبد محصولات، تغییرات موقعیت بازار و بازار، فعالیت های بازاریابی
 • تهیه پیشنهادها، پیگیری فروش و خدمات پس از فروش با توجه به درخواست فروشنده
 • تهیه گزارش های درخواستی در مورد فروش و مجموعه ها و ارسال مرتب این گزارش ها به مدیر بخش.

Job Description

 • Determining strategies and preparing an action plan to achieve sales targets
 • To prepare business plans that will increase the dealer and market potential
 • Performing dealer needs analysis to achieve individual targets in line with the company’s sales targets
 • Follow-up of dealers, creation of new sales channels, realization of sales activities, tracking sales targets
 • Visiting the dealers and potential dealer candidates regularly in the area of ​​responsibility; providing information about products, conducting potential customer research
 • Regular monitoring and reporting of the market and competitor activities in the region of responsibility
 • Collection and reporting of data in areas of responsibility such as sales market share customer portfolio, product portfolio, market and market position changes, marketing activities
 • Preparing offers, following up sales and after-sales services according to dealer requests
 • Preparing requested reports regarding sales and collections and regularly submitting these reports to the department manager

Requirements

 • Bachelor Degree
 • Fluency in English (written and verbal) and Turkish is a plus
 • Experience in a sales role and knowledge of local market in related area
 • Positive attitude and good communication skills
 • Commitment to delivering a high level of customer service
 • Ability to work under pressure and under own initiative
 • No restriction to travel
 • Driving License
 • Resident in Tehran

Job Categories

 • Sales & Customer Services

Seniority

 • Experienced professional