همکاری با ما

کارشناس بودجه و گزارش های مالی

شرح شغل:

طراحی و توسعه مدلهای بودجه موثر برای تمام دپارتمانها و معاونت ها و کل شرکت به همراه نظارت و کنترل پیاده سازی.

بررسی تخمین بودجه دریافتی از دپارتمانها برای كامل بودن، راستی آزمایی و انطباق با رویه ها و استراتژی كاری سالانه شركت و سپس تدوین این داده های تأیید شده در مدل بودجه و ارائه بودجه نهایی به همراه توصیه هایی برای تأیید مدیرعامل شركت.
کنترل هزینه های ماهانه با بودجه مصوب و ارائه تحلیل واریانس بودجه و نظارت بر عملکرد بر عملکرد مالی شرکت.

 

 

Job Description

Designing and developing effective budget models for departments and the entire company and oversee its implementation.
Examining received budget estimates from departments for completeness, accuracy, and conformance with procedures and company’s annual business strategy and then compiling these verified data in budget model and submitting final budget with recommendations for the approval of company’s top management.
Controlling monthly spending with approved budget and providing budget variance analysis and execution oversight of the company’s financial performance.

Requirements

Ideal candidate holds a degree in Accounting or Finance and is familiar with legal regulations of accounting and budgeting.
S/He should have strong mathematical mined and great communication ability to be able to combine excellent numeracy skills with the ability to analyze and present complex data.
To be successful in this role, S/He should be able to use critical thinking to create financial forecasts and make budgeting decisions.
– BSc/MSc degree in Accounting, Finance or relevant field.
– Proven work experience as budget & reporting analyst (3 years +)
– Hands-on experience with ERP software. Having knowledge of statistical packages is preferred.
– Knowledge of MS Excel (specifically, advanced formulas, pivot tables and charts)
– Good command of English or Turkish is a must.

Job Categories

Business & Data Analysis/ Economic Analysis
Accounting, Auditing & Insurance
Employment type: Full Time

Seniority

Experienced professional