همکاری با ما

دستیار مدیرعامل

شرح شغل

 • ایحاد و مدیریت تقویم کاری و مسافرتی مدیر کل.
 • ایجاد ارتباط و هماهنگی بین مدیریت عالی و واحدهای مرتبط
 • پیگیری و نهایی سازی مکاتبات از طرف مدیریت ارشد
 • شرکت در جلساتی که از نظر مدیریت ارشد مناسب تشخیص داده شده، یادداشت برداری از جلسه و انتشار در صورت لزوم
 • تهیه گزارشات مدیریتی و جمع آوری گزارشات ادارات مختلف سازمان
 • سازماندهی سازمانهای جلسات مدیریت عالی و مناطق کاری
 • سازماندهی فرایندهای پذیرایی و پذیرایی از مهمانان مدیریت عالی

 

Job Description

 • To manage the business and travel calendar of general manager.
 • To provide communication and coordination between the top management and related units
 • Follow up and finalize correspondence on behalf of the senior management
 • To participate in meetings that are deemed appropriate by the senior management, to take a meeting note and to publish as necessary
 • Preparation of management reports and aggregation of reports of different departments of the organization
 • To organize organizations of upper management meetings and working areas
 • Organizing the hospitality and hospitality processes of top management guests

Requirements

 • Be competent in writing and speaking in English, prefer to speak Turkish
 • Graduates of related departments of universities
 • Document management and archive monitoring
 • Competence in planning, organizing and monitoring processes
 • High ability to represent, attentive to its appearance
 • Preferably have at least 2 years of experience in this field.

Job Categories

 • Administration & Secretarial / Executive Assistant

Seniority

 • Junior Professional