رنگ پنتون در سال2021 و ورود آن به دکوراسیون داخلی محیط

انتخاب این دو رنگ برای سال 2021 متوجه شد این است که پنتون با انتخاب این دو رنگ در کنار هم خواسته است که نور و درخششی به رنگ آفتاب در سال 2021 وارد روزهای خاکستری سال 2020 شود.

ادامه مطلب