طراحی و توسعه مدلهای بودجه موثر برای تمام دپارتمانها و معاونت ها و کل شرکت به همراه نظارت و کنترل پیاده سازی، بررسی تخمین بودجه دریافتی از دپارتمانها برای كامل بودن، و …

ادامه مطلب

تعیین استراتژی ها و تهیه برنامه عملیاتی برای دستیابی به اهداف فروش، تهیه برنامه های تجاری که باعث افزایش فروشنده و پتانسیل بازار می شود و …

ادامه مطلب

ایحاد و مدیریت تقویم کاری و مسافرتی مدیر کل، ایجاد ارتباط و هماهنگی بین مدیریت عالی و واحدهای مرتبط، پیگیری و نهایی سازی مکاتبات از طرف مدیریت ارشد، شرکت در جلساتی …

ادامه مطلب